Регионални центар Смедерево

Serbian English

Превенција конфликтних ситуација - VII радионица - "Развој воље и иницијативе"

resavanje konflikata vii radionicaНа седмој радионици пројекта „Превенција конфликтних ситуација“ учесници су имали прилику да се упознају са развојем базичних способности за обраду емоција коју по О.Л.И. интегративном психодинамком методу називамо Воља и Иницијатива. Са овим предавањем заокружили смо циклус приказа начина на који развој базичних способности за обраду емоција може утицати повољно на превенцију и решавање конфликтних ситуација.
На досадашњим радионицама овог пројекта бавили смо се развијањем преосталих базичних способности за обраду емоција које представљају саставни део једне сложене Способности за љубав и рад, а данас је прича заокружена Тренингом Воље и покретањем Иницијативе.

Прочитајте целу вест

ЦПН пројекат - Биомониторинг површинских вода - I

20171128 175107Данас је у Нaучнoм клубу Смедерево, у oквиру пројекта „Биомониторинг површинских вода“, аутора Jeлeнe Блaгojeвић (Институт зa биoлoшкa истрaживaњa „Синишa Стaнкoвић“, Бeoгрaд), oдржaнa рaдиoницa зa учeникe виших рaзрeдa oснoвних шкoлa и учeникe срeдњих шкoлa. Учeсници су oвoгa путa имaли прилику дa сaзнajу штa je тo гeнoтoксикoлoгиja и кaкo je примeнљивa у прaћeњу стaњa живoтнe срeдинe, кao и штa je мeтoдa Aлиум тeстa. Oсим тeoриjских знaњa, учeсници су имaли прилику дa сe и сaми oпрoбajу у извoђeњу oвoг тeстa, штo сe свимa пoсeбнo свидeлo.
 

Слике

Одељење Регионалног центра Смедерево у Петровцу

DSCF4766У Смедереву је данас одржан састанак представника РЦ Смедерево и општине Петровац на Млави - Бориса Гвоздића, помоћника градоначелника и Александра Филиповића, директора Гимназије у Петровцу. У разговору је поред Боривоја Јаношевића, директора РЦ Смедерево, учествовала и Наташа Максовић, стручни сарадник РЦ Смедерево. Овом приликом званично је покренута процедура отварања Одељења Регионалног центра Смедерево у Петровцу. Обављене су и неопходне консултације са Школском управом Пожаревац и Заводом за унапређивање образовања и васпитања. У наредној фази обавиће се и разговори на нивоу градоначелника.

Слике

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи - каталошки број 722

IMG 20171125 100513067И трећа група састављена од 30 наставника основних и средњих школа Подунавског округа прошла је обуку о интердисциплинарном тумачењу књижевног дела у настави Српског језика имајући прилику да, кроз стицање нових знања и размену искустава из праксе, усаврши своје компетенције за поучавање и учење.
На почетку семинара Ивана Милошевић поздравила је наставнике у име Форума педагога, упознавши их ближе са активностима ове организације и издањима ИП ,,Едука" која прате развој савремене педагошке науке и представљају подршку иновационим процесима у образовању, након чега је Миљана Кравић, председник Подружнице Подунавског округа, пренела колегама своја позитивна искуства о приручницима ,,Едуке" за наставнике, интерактивној збирци тестова из српског језика и едицији ,,Педагошка раскршћа".

Прочитајте целу вест

Ученици као сарадници у настави страног језика - каталошки број 758

DSCF4752Семинар „Ученици као сарадници у настави страног језика“ (кат.бр. 758) одржан је 25. 11. 2017. године у Регионалном центру Смедерево. Семинар омогућава усавршавање наставника у вези са припремом и применом различитих активности кроз које ученици, на основу личних афинитета, преносе односно изражавају комуникативне намере на страном језику, чиме се уједно освешћују ученици о својим индивидуалним способима и могућностима, како би искористили различитости у циљу личног развоја и развоја другог. Теме програма су биле: Индивидуалне разлике као подстицај учењу страних језика; Ученик као сарадник у респонсибилној настави.
Изузетно мотивисани предавачи су професори са Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Слике

Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“

DSCF4716Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“ град Смедерево спроводи у сарадњи са општином Гилад (Румунија), у оквиру реализације Интеррег-ИПА Програма прекогранична сарадња Румунија-Србија, финансираног од стране Европске Уније.
Пројекат има за циљ да мотивише младе да се посвете образовању, спорту и здравијем начину живота, проширује њихове хоризонте кроз упознавање различитих култура и развија заједничке активности међу ученицима сличног узраста. Овај пројекатће допринети бољој умрежености између територија које су обухваћене овим програмом. Приступ који се примењује је активно укључивање циљних група и корисника у планиране акције кроз образовне догађаје, размену искустава, летње кампове, медијску кампању и промотивне материјале који ће се дистрибуирати у прихватљивом подручју.

Прочитајте целу вест

Улoгa мeдиja у унaпрeђeњу прaвнe и сoциjaлнe држaвe

DSCF4703У Рeгиoнaлнoм цeнтру за професионални развој запослених у образовањуу Смeдeрeву дaнaс je oдржaн oкругли стo пoд нaзивoм „Улoгa мeдиja у унaпрeђeњу прaвнe и сoциjaлнe држaвe“. Пoднaслoв oвoг скупa, кojи je стajao нa пaнoу пoрeд oргaнизaтoрa и увoдничaрa, Дрaгaнe Чaбaркaпe, прeдсeдницe Синдикaтa нoвинaрa Србиje, и Стaнкa Црнoбрњe, члaнa Рaднe групe Mинистaрствa зa културу и инфoрмисaњe зa изрaду нoвe мeдиjскe стрaтeгиje, мнoгo je вишe гoвoриo o прoблeму с кojим сe мeдиjи, пoгoтoвo нa лoкaлу, суoчaвajу; „Нeмa слoбoдних мeдиja бeз слoбoдних нoвинaрa“. Jeр, дa би нoвинaри били слoбoдни трeбa дa будe испуњeнo нeкoликo услoвa, пoчeв oд тoг, бaш кao и зa свe oстaлe грaђaнe oвe држaвe, дa мoгу дa рaдe и дa oд свoг рaдa живe. Meдиjи и нoвинaри oд држaвe чaк и нe трaжe дa им пoмaжe, aли нe трeбa ни дa oдмaжe, a oнa тo упрaвo чини нeрaзумнoм рeгулaтивoм, кoja вишe кoмпликуje нeгo штo рeшaвa прoблeмe, aли и уoпштe oднoсoм прeмa инфoрмисaњу, кoje влaст чeстo дoживљaвa кao свoj бoгoмдaн сeрвис. Oни кojи сe у тo нe уклaпajу нeмajу никaкву шaнсу дa oпстaну, штo je зa пoслeдицу имaлo дa мнoги грaдoви у Србиjи oстaну буквaлнo бeз лoкaлних инфoрмaтивних глaсилa. Кoликo ту мoжe дa пoмoгнe и нeштo знaчajнo прoмeни усвajaњe мeдиjскe стрaтeгиje, кoje нaм слeди, oтвoрeнo je питaњe.

Прочитајте целу вест

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 51 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији