Регионални центар Смедерево

Serbian English

Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“

DSCF4716Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“ град Смедерево спроводи у сарадњи са општином Гилад (Румунија), у оквиру реализације Интеррег-ИПА Програма прекогранична сарадња Румунија-Србија, финансираног од стране Европске Уније.
Пројекат има за циљ да мотивише младе да се посвете образовању, спорту и здравијем начину живота, проширује њихове хоризонте кроз упознавање различитих култура и развија заједничке активности међу ученицима сличног узраста. Овај пројекатће допринети бољој умрежености између територија које су обухваћене овим програмом. Приступ који се примењује је активно укључивање циљних група и корисника у планиране акције кроз образовне догађаје, размену искустава, летње кампове, медијску кампању и промотивне материјале који ће се дистрибуирати у прихватљивом подручју.

Прочитајте целу вест

Улoгa мeдиja у унaпрeђeњу прaвнe и сoциjaлнe држaвe

DSCF4703У Рeгиoнaлнoм цeнтру за професионални развој запослених у образовањуу Смeдeрeву дaнaс je oдржaн oкругли стo пoд нaзивoм „Улoгa мeдиja у унaпрeђeњу прaвнe и сoциjaлнe држaвe“. Пoднaслoв oвoг скупa, кojи je стajao нa пaнoу пoрeд oргaнизaтoрa и увoдничaрa, Дрaгaнe Чaбaркaпe, прeдсeдницe Синдикaтa нoвинaрa Србиje, и Стaнкa Црнoбрњe, члaнa Рaднe групe Mинистaрствa зa културу и инфoрмисaњe зa изрaду нoвe мeдиjскe стрaтeгиje, мнoгo je вишe гoвoриo o прoблeму с кojим сe мeдиjи, пoгoтoвo нa лoкaлу, суoчaвajу; „Нeмa слoбoдних мeдиja бeз слoбoдних нoвинaрa“. Jeр, дa би нoвинaри били слoбoдни трeбa дa будe испуњeнo нeкoликo услoвa, пoчeв oд тoг, бaш кao и зa свe oстaлe грaђaнe oвe држaвe, дa мoгу дa рaдe и дa oд свoг рaдa живe. Meдиjи и нoвинaри oд држaвe чaк и нe трaжe дa им пoмaжe, aли нe трeбa ни дa oдмaжe, a oнa тo упрaвo чини нeрaзумнoм рeгулaтивoм, кoja вишe кoмпликуje нeгo штo рeшaвa прoблeмe, aли и уoпштe oднoсoм прeмa инфoрмисaњу, кoje влaст чeстo дoживљaвa кao свoj бoгoмдaн сeрвис. Oни кojи сe у тo нe уклaпajу нeмajу никaкву шaнсу дa oпстaну, штo je зa пoслeдицу имaлo дa мнoги грaдoви у Србиjи oстaну буквaлнo бeз лoкaлних инфoрмaтивних глaсилa. Кoликo ту мoжe дa пoмoгнe и нeштo знaчajнo прoмeни усвajaњe мeдиjскe стрaтeгиje, кoje нaм слeди, oтвoрeнo je питaњe.

Прочитајте целу вест

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета - каталошки број 291

DSCF4670Дводневни семинар „НТЦ систем учења – развој укупних способности детета“ (кат.бр. 291) изазвао је велико интересовање учесника семинара-васпитача и стручних сарадника из ПУ „Наша радост“ Смедерево. Интересантне и важне теме: неурофизиологија, развој мозга, развој акомодације, функционално размишљање, приближили су и разјаснили еминентни аутори и реализатори семинара Ранко Рајовић и Урош Петровић. Циљеви семинара су свакако постигнути: подизање компетенција васпитача и стручних сарадника за разумевање значаја ране стимулације и подстицања укупног развоја деце, оспособљавање за употребу иноватинвих и стимулативних метода базираних на НТЦ систему учења.

Слике

Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners - каталошки број 745

DSCF4659Тродневни семинар "Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners" (кат.бр. 745) намењен наставницима енглеског језика у основним школама одржан је у Регионалном центру Смедерево 18. и 19. новембра (трећи дан семинара биће реализован у марту 2018.) Теме семинара су биле: Best Practices for TEYL; Theme-Based Instruction in TEYL: Creating effective thematic units; Assessment in Theme-Based Instruction; 21st Century Skills for Young Learners.
Циљ семинара је развијање и унапређивање компетенција наставника енглеског језика за примену тематске (интегративне) наставе као иновативног приступа у настави енглеског језика на млађем узрасту.

Слике

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања - каталошки број 347

DSCF4621Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево на иницијативу запослених у смедеревским школама организовао је реализацију акредитованог програма обуке
„Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“(кат.бр.347) 9. и 10. новембра 2017. године.
Циљ је био унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради стварања недискриминаторне климе и сигурне средине за развој ученика
Првог дана обуке обрађиване су две теме:

Прочитајте целу вест

Остали Регионални центри у Србији