Регионални центар Смедерево

Serbian English
Грешка
  • JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 64

Пројекат: Превенција конфликтних ситуација - III радионица - "Рaзвoj стaбилнoсти психe и примeнa тeхникe мoдeлoвaњa у прeвeнциjи сукoбa"

Пројекат: Превенција конфликтних ситуација - III радионица - "Рaзвoj стaбилнoсти психe и примeнa тeхникe мoдeлoвaњa у прeвeнциjи сукoбa"

Од 21.03.2017 19:00 до 21.03.2017 20:00 Сачувај у календару

Обавештавамо вас да у сарадњи са Мирјаном Кокерић, аутором и водитељем пројекта „Превенција конфликтних ситуација“ и акредитованим коучом О.Л.И. Психодинамског Интегративног Метода у 2017. крећемо са реализацијом наведеног Пројекта.

Прoгрaм рaдa бaзирaн je нa крaћeм oблику eдукaциje aкрeдитoвaнoм кoд Удружeњa зa психoтeрaпиjу, сaвeтoвaњe и кoучинг Србиje пoд нaзивoм: „Tрeнинг рaзвoja вeштинa зa прeвeнциjу и рeшaвaњe кoнфликтних ситуaциja“ aутoрa Mирjaнe Кoкeрић, лицeнцирaнoг кoучa oвoг Удружeњa и прeдстaвљa прoмoциjу oвoг Tрeнингa.

Oвa eдукaциja прeдстaвљa примeњeни прoгрaм прoистeкao из O.Л.И. Психoдинaмскoг Интeгрaтивнoг Кoучингa и примeну кoучингa у нaстaви. У Црнoj Гoри први дeo трeнингa je aкрeдитoвaн кao oнлajн сeминaр зa стручнo усaвршaвњe прoвeтних рaдникa.

Tрeћa рaдиoницa пoд нaзивoм "Рaзвoj стaбилнoсти психe и примeнa тeхникe мoдeлoвaњa у прeвeнциjи сукoбa" (Примeнa тeхникa Н.Л.П-a и O.Л.И. мeтoдa) бићe oдржaнa 21. мaртa 2017.гoдинe oд 19:00 дo 20:00.

Нa oвoj рaдиoници рaзвиjaмo бaзичну спoсoбнoст зa oбрaду eмoциja кojу нaзивaмo Кoнстaнтнoст oбjeктa или Стaбилизaтoр психe пo O.Л.И. психoдинaмскoм интeгрaтивнoм мeтoду. Уз њу учимo и тeхнику мoдeлoвaњa кao нaчин прeвeнциje и рeшaвaњa кoнфликтних ситуaциja.

Рaдиoницa je нaмeњeнa свим прoсвeтним рaдницимa, aли и другимa кojи сe бaвe пoмaгaчким прoфeсиjaмa. Кaкo je рaд eдукaтивнo-искуствeнoг кaрaктeрa учeшћe укључуje и лични рaд учeсникa нa рaзвojу свojих спoсoбнoсти и вeштинa. Зa учeсникe рaдиoницe oбeзбeђeн je мaтeриjaл зa рaд сa учeницимa или кoлeгaмa.

За све присутне учеснике биће обезбеђене потврде о учествовању.

Заинтересовани могу своје пријаве са подацима (име, презиме, школа, контакт телефон) послати на адресе:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пријавом стичете право учешћа на овој радионици. (Напомена: свака радионица је засебна целина)

_____________________________________________________________________________________________

Програм пројекта који ће бити одржан у нашем Регионалном Центру дат је у наставку:

„Превенција конфликтних ситуација “

Аутор и водитељ курса: Мирјана Кокерић  

Блог: www.mirjanakokeric.worpress.com

Акредитовани коуч О.Л.И. Психодинамског Интегративног Метода

Овај пројекат је део едукације која представља примењени програм проистекао из О.Л.И. Психодинамског Интегративног Коучинга и примену коучинга у настави. Програм је креиран тако да може да се реализује дуално: у виду радионица са учесницима и на онлајн Моодле платфотми.

Едукација је фокусирана на развој практичних вештина за превенцију и решавање конфликтних ситуација. Укључује велики број техника, вежби и ефикасних поступака за овладавање вештинама. Основни циљ едукације је развијање сопствених вештина и способности, а онда и стицање практично применљивих знања у раду са људима. Полазници могу научити и вештине асертивне комуникације, ненасилне и невербалне комуникације, менаџмент беса, технике за развијање појединих способности за владање емоцијама у току сукоба, вештине распознавања врста конфликата.

Едукација је намењена превенствено особама које раде са децом, у просветним или васпитним установама али и свима онима који желе да унапреде своје способности и вештине везане за ову тему. Едукација је креирана као тренинг за тренере превенције конфликтних ситуација, односно све заинтересоване васпитаче који имају жељу да овај програм спроводе у васпитним установама, организацијама или индивидуално.

ТРАЈАЊЕ:

Укупно трајање овог пројекта је 7 месеци.

На укупно седам радионица биће обрађено седам базичних способности за обраду емоција по О.Л.И. методи, кроз примену у превенцији и решавању конфликтних ситуација, а уз помоћ различитих техника и метода.

Радионице ће се одвијати једном месечно следећом динамиком:

„Сукоби и развој Целовитости“ (Примена техника Гешталт-а и ОЛИ метода)

„Психолошке технике у превенцији конфликата и развој Неутрализације и Ментализације“ (Примена техника РЕБТ-а и ОЛИ метода)

„Развој стабилности психе и примена технике Моделовања у превенцији сукоба“ (Примене техника НЛП-а и ОЛИ метода )

„Развој толеранције на фрустрацију и вештина комуникације за превенцију конфликтних ситуација“ (Примена невербалне и ненасилне комуникација – асертивност )

„Развој толеранције на амбиваленцију и превенција конфликтних ситуација“ (Психолошка математика – техника ОЛИ метода )

„Развој воље и решавање сукоба“ (Примена техника ТА и ОЛИ метода )

„Развој иницијативе и решавање сукоба“ (Техника Гешталт-а и ОЛИ метода )

 

КО СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ:

Могу се пријавити сви пунолетни кандидати заинтересовани за овај вид едукације.

 

ВЕЛИЧИНА ГРУПЕ:

Ради се у мањим групама.

Структура, циљеви и програм пројекта преузети из садржаја самог „Тренинга развоја вештина за превенцију и решавање конфликтних ситуација“ биће обрађени кроз радионице овог пројекта:

Циљеви тренинга:

Основни циљ: Развијање вештина управљања конфликтима, вештина комуникација, затим стицање практично применљивих знања за пружање подршке другима, превенцију конфликтних ситуација и решавање конфликата.

Специфични циљеви:

1.Модул:

1. Препознавање техника управљања сукобом

2. Упознавање са могућим последицама сукоба

3. Учење начина конструктивног решавања сукоба

4. Упознавање са узроцима сукоба

5. Препознавање врста породица према начину решавања сукоба

6. Упознавање са различитим стиловима за решавање сукоба

7. Упознавање са базичним способностима за обраду емоција чији степен развоја утиче на способност управљања сукобом

 

2.Модул:

1. Примена комуникацијских вештина у решавању сукоба

2. Препознавање различитих стилова комуникације ( пасивни, агресивни, пасивно-агресивни и асертивни стил комуникације).

3. Развијање ненасилног стила комуникације и асертивности

4. Препознавање и учење невербалних комуникацијских сигнала, говор тела

5. Преузимање одговорности и упознавање са асертивним правима и дозволама

6. Примена психолошких принципа у решавању сукоба

7. Квалитативно и квантитативно разликовање здравих и нездравих емоција

8. Замена нездравих емоција здравим емоцијама

9. Замена захтева према себи, другима и условима живота жељама

 

3. Модул:

1. Примена техника моделовања у решавању сукоба

2. Моделовање  особе која конструктивно решава сукобе

3. Стратегије које могу довести до лошег решавања сукоба

4. Примена психолошких трансакција у комуникацији:

5. Организација родитељ-одрасли-дете у сукобима

6. Позиција  "ја сам ОК ти си ОК" у сукобима

7. Забране и дозволе – манифестовање у сукобима

8. Животне игре – манифестовање у сукобима

 

4. Модул

1.Васпитни радионичарски рад у школама и васпитним установама

2. Примена технике „Сада и овде“ у решавању сукоба: Стављање у улогу другога, подизање свесности, емпатија; Подизање свесности уз помоћ технике  „Сада и овде“; Правила за радионичарски рад

3. Планирање васпитног рада ( Развијање пројеката  намењених васпитном раду ) Развој базичних способности за обраду емоција код ученика кроз радионичарски рад

 

Структура тренинга:

1. Модул: Сукоби и стилови решавања

1. Сукоби – увод у тему

Управљање сукобом

Могуће последице сукоба

2. Стилови решавања сукоба

Конструктивно решавање сукоба

Узроци сукоба

Врсте породица према начину решавања сукоба

Стилови решавања сукоба

3. Базичне способности за обраду емоција

Утицај неразвијених способности за обраду емоција на управљање сукобом

Утицај развијених способности за обраду емоција на управљање сукобом

 

2.Модул: Решавање сукоба - психолошки принципи

1.    Примена комуникацијских вештина у решавању сукоба:

Стилови комуникација;
Невербална комуникација и говор тела;
Ненасилна комуникација

Асертивни стил комуникације;
Асертивна права и асертивне дозволе

2.    Примена психолошких принципа у решавању сукоба:

Рационална уместо ирационалних уверења

Здраве емоције наспрам нездравих

Жеље уместо захтева

 

3. Модул: Технике моделовања у решавању сукоба

1.    Примена  технике моделовања у решавању сукоба:

Моделовање  особе која конструктивно решава сукобе

Стратегије које могу довести до лошег решавања сукоба

Три фазе процеса учења техником моделовања и метакогниција

2.    Примена психолошких трансакција у комуникацији:

Организација родитељ-одрасли-дете у сукобима,

Позиција  "ја сам ОК ти си ОК" код сукоба

Забране и дозволе у решавању сукоба

Животне игре у решавању сукоба

 

4. Модул: Васпитни радионичарски рад у школама

1.    Примена технике „Сада и овде“ у решавању сукоба:

Стављање у улогу другога, подизање свесности, емпатија

Подизање свесности уз помоћ  технике  „Сада и овде“

Правила за радионичарски рад

2.    Планирање васпитног рада:

Развијање пројеката  намењених васпитном раду са ученицима

Радионице за развијање базичних способности за обраду емоција код ученика (Неутрализације и ментализације, Целовитости Објекта, Константности Објекта, Толеранције на фрустрације и Толеранције на амбиваленцију) чији развој може помоћи у превенцији конфликтних ситуација

Евалуација  и утисци након одржаног семинара

У случају онлајн семинара евалуациони сусрет одржава се путем Скајп-а

Исход едукације је лична стратегија решавања и превенције конфликтиних ситуација сваког учесника и реализоване радионице са групама ученика или креиране радионице за ученике. Сваки учесник након завршеног курса оспособљен је за самосталну реализацију понуђених радионица са ученицима.

Контакт адреса аутора је: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


2017-03-21 19:00:00
2017-03-21 20:00:00

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Остали Регионални центри у Србији