Регионални центар Смедерево

Serbian English

Јавни позив за набавку хране

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/2015), Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана 15.01.2016. године објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку мале вредности НАБАВКА ХРАНЕ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево
Адреса: Горанса бб, 11300 Смедерево
Тел: 026/619-906
Факс: 026/619-906
Интернет страница: www.rcsmed.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке НАБАВКА ХРАНЕ су добра - набавка хране за потребе Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

4. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена уз могућност доношења и сервирања (кетеринг) и послуживања хране.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену уз испуњене остале услове, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има искуства у раду са овом врстом наручиоца и који је познатији наручиоцу.
У овом случају изабрани понуђачи ће бити накнадно позвани да доставе своје референтне листе за последње три године рада.

5. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документацијa се може преузети лично у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево (Горанска бб, 11300 Смедерево).

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Рок за подношење понуда је 10 (словима: десет ) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.01.2016. године до 12:00 часова у просторијама наручиоца, на адреси: Горанска бб, 11300 Смедерево.
Наручилац ће, по извршеном личном пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

Понуда за јавну набавку мале вредности НАБАВКА ХРАНЕ  
НЕ ОТВАРАТИ

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији овереној печатом, затворену на начин да се приликом отварање понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт

7. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 25.01.2016. године у 12:30 часова, на адреси наручиоца, у Смедереву – улица Горанска бб.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмену пуномоћ, на основу које ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

 

Остали Регионални центри у Србији