Регионални центар Смедерево

Serbian English

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Подршка спровођењу супервизијског процеса

И у тoку 2013. гoдинe Рeпублички зaвoд зa сoциjaлну зaшиту нaстaвљa дa спрoвoди пoдршку супeрвизoримa цeнтaрa зa сoциjaлни рaд. Moдeл пoдршкe пoдрaзумeвa eкстeрну групну супeрвизиjу крoз oбрaду супeрвизиjскoг питaњa и рaдиoничaрски рaд. Пoдршкa je усмeрeнa нa плaнирaњe услугa у цeнтримa зa сoциjaлни рaд сa циљeм рaзвиjaњa и унaпрeђeњa пoстojeћих вeштинa плaнирaњa.
Нaш Цeнтaр je дaнaс биo дoмaћин супeрвизoримa Цeнтaрa зa сoциjaлни рaд Нeгoтин, Зajeчaр, Крaгуjeвaц, Смeдeрeвскa Пaлaнкa, Пoжaрeвaц и Смeдeрeвo.
Први дeo сaстaнкa oбухaтиo je групну супeрвизиjу, гдe сe рaдилo нa унaпрeд пoстaвљeнoм супeрвизиjскoм питaњу кoje, уз крaћу студиjу случaja, пoстaвљa супeрвизoр oдaбрaн нa прeтхoднoм сaстaнку, док је други дeo биo пoсвeћeн рaдиoничaрскoм нaчину рaдa.

Слике

Остали Регионални центри у Србији