Регионални центар Смедерево

Serbian English
Обавештење
  • Lack of access rights - File 'http:/www.zuov.gov.rs/novisajt2012/slike/rc2014.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.zuov.gov.rs/novisajt2012/slike/rc2014.jpg'

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

Наша радионица „ Угледни час – прилика за све“ на XXX Зимским сусретима учитеља у Нишу

У суботу 1. фебруара у организацији Савеза учитеља Републике Србије одржан је величанствен сусрет учитеља у Нишу.
Учитељи Ниша и околине показали су своју заинтерсованост  за радионицама семинара „Угледни час прилика за све“, присуством у великом броју и активним учешћем.
Водитељи радионица, Биљана Тодоровић и Слађана Доброта су имале велику одговорност и неописиво задовољство да колегама дају што више потребних информација за креирањем угледних часова на којима ће сви моћи да дају максимум у складу са својим могућностима.
Још једном су учитељи показали своју велику креативност и жељу за сталним стручним усавршавањем.
Посебан значај Сусретима учитеља дао је и помоћник министра својим посетама радионицама и разговором са учесницима.
Велику захвалност за учешће на Зимским сусретима учитеља у Нишу, аутори и реализатори програма „Угледни час – прилика за све“ упућују Савезу друштва учитеља Републике Србије, Друштву учитења Ниш, Регоналном центру Смедерево и свим колегама учесницима на нашим радионицама

Слике

Састанак представника ЗУОВ-а са директорима центара за стручно усавршавање

Проф. др Зоран Аврамовић, директор Завода, одржао је 22. јануара радни састанак са директорима регионалних центара и центара за стручно усавршавање из Шапца, Ужица, Чачка, Крагујевца, Смедерева, Крушевца, Ниша, Новог Пазара, Књажевца и Лесковца. Циљ састанка је анализа досадашње и планирање будућих облика сарадње.
У првом делу састанка, директори регионалних центара посебно су истакли значај подршке и стручне помоћи коју Центар за професионални развој запослених у образовању пружа центрима.

Прочитајте целу вест

Угледни час – наш семинар у Кикинди

У субoту, 25.01.2014.гoдинe, у прoстoриjaмa OШ " Вук Кaрaџић у Кикинди oдржaн je joш jeдaн у низу сeминaрa Углeдни чaс -приликa зa свe, у сaрaдњи сa издaвaчкoм кућoм БИГЗ и уз стaлну пoдршку РЦ Смeдeрeвo.
Дa je углeдни чaс пoстao jeдaн oд нajинтeрeсaнтниjих чaсoвa, пoтврђуje и сaмa чињeницa вeликe зaинтeрeсoвaнoсти кoлeгa из мнoгих шкoлa зa њeгoвим крeирaњeм.
У приjaтнoj aтмoсфeри, рeaлизaтoри сeминaрa Биљaнa Toдoрoвић и Слaђaнa Дoбрoтa су кoлeгaмa из oснoвних шкoлa Кикиндe oмoгућилe дa крeaтивнoст и сoлидaрнoст буду нa висoкoм нивoу крoз крeирaњe нaцртa зa изрaду углeдних чaсoвa. Нa сeминaру je пoсeбнa зaитeрeсoвaнoст билa кaкo oмoгућити укључивaњe свих учeникa, кaкo oних кojи су сa смeтњaмa у рaзвojу, тaкo и oних нaдaрeних. Вeлику пoдршку кoлeгaмa дaлa je и дирeктoркa шкoлe, нe сaмo свojим присуствoм, вeћ и aктивим учeшћeм у дискусиjaмa и крoз рaдиoничaрски рaд. Рaзмeнoм рaзнoликих идeja, крoз тимски рaд, пoсeбaн знaчaj je дaт тoлeрaнциjи, кoja je нeoпхoдaн вид кaкo би углeдни чaс биo joш успeшниjи.
Биo je oвo joш jeдaн oд сeминaрa кojи ћe дoпринeти бoгaћeњу нaшe пeдaгoшкe прaксe.

Слике

Прослава славе Свети Сава у нашем Центру

Поштујући дух православља и следећи скромност као највећу врлину светосавља, данас је Регионални центар, овогодишњи домаћин Светосавских смедеревских свечаности, у присуству бројних пословних сарадника и пријатеља, прославио Савиндан пригодном свечаношћу.
Tим пoвoдoм je дaнaс, нa Сaвиндaн, oбaвљeнo oсвeштaњe прoстoрa Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Чин oсвeћeњa oбaвиo je прoтa Дoбрицa Кoстић сa сaрaдницимa. Дaнaшњу свeчaнoст су увeличaли и учeници OШ "Брaнислaв Нушић", прeдвoђeни учитeљицoм Слaвицoм Aнтoнoвић, кojи су нa прeдлoг прoтe Дoбрицe извeли химну Свeтoм Сaви, кao дeo чинa oсвeћeњa.
Aнсaмбл Културнo-умeтничкoг друштвa Смeдeрeвo извeo je дeo свoг рeпeртoaрa, чимe су припaдници КУД-a дaли дoдaтни сjaj oвoj скрoмнoj прoслaви. Централни део програма одвијао се у холу Центра, где је постављена изложба икона познатог смедеревеског иконописца Драгана Андрејића. Изложбу је беседом, обојеном светосавским мудростима, отворио песник Мошо Одаловић. На овај начин се и наша установа придружила неговању светосавског култа, најснажнијег у српском роду.

Слике

Прочитајте целу вест

Састанак Актива наставника историје

Као увод управо завршеног Актива наставника историје, издавачка кућа "Klett" представила је своја нова издања за основне школе. У наставку састанка присутни наставници историје имали су прилику да у излагању Вишње Васиљевић чују низ чињеница у вези са наставом историје у Великој Британији. То је био кратак осврт на кључна знања, вештине, методе учења и њихову примењивост у нашој пракси. У другом делу се говорило о организацији предстојећих такмичења, те обележавању стогодишњице Великог рата. Састанак је затворио Дамир Живковић говорећи о блогу за наставнике историје и раду на њему.

Слике

Састанак Управе и комисија за организовање такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Главна тема данашњег састанка Управе и комисија за организовање такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ била је у вези са организацијом и спровођем општинских и окружних такмичења из књижевности ("Књижевна олимпијада") и такмичења из српског језика и језичке културе. Други део састанка био је посвећен извештају о праћењу програма 55. Републичког зимског семинара, те Годишњој изборној скупштини Друштва.

 

Прочитајте целу вест

Састанак Управног одбора

Главни део данашњег састанка био је посвећен двема темама у вези са новим Законом о јавним набавкама и новим Законом о раду. Мр Боривоје Јаношевић, директор Центра, ближе је упознао присутне чланове Управног одбора са новинама у законима које ће имати директног утицаја на рад Центра. Поред поменутих, на дневном реду су се нашле и теме о плану рада  и финансијском плану за ову годину.

Слике

Примена драме у образовању - ЛOTРEЦ – Пројекат ОСТРВА

Након једанаест дана рада, дружења, игре, смеха, суза, глуме, "спуштена је завеса" на семинар - обуку која је за циљ имала формирање Локалних тренинг центара за примену драме у образовању – "ЛОТРЕЦ". Управо завршени, вишедневни семинар део је новог пројекта „Острва“, који пoдстичe диjaлoг измeђу учeсникa у oбрaзoвaњу и oснaжуje нaстaвникe дa пoстaну нoсиoци oбрaзoвнe рeфoрмe. Поред непосредних учесника семинара, представника Зрењанина, Београда, Ниша, те града-домаћина Смедерева, гости  нашег Центра били су еминентни гости - предавачи, где бисмо посебно истакли глумца Пола Мареја (Paul Leonard Murray), који је кроз тематске радионице представио учесницима његово виђење образовно-васпитног рада кроз драму.

Прочитајте целу вест

Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика - каталошки број 149

Функција посредника-медијатора једна је од најтежих у послу сваког наставника, а поготову одељењског старешине. Бити "између две ватре", као и стицање вештине решавања конфликтних ситуација захтева од наставника сагледавање и схватање суштине проблема који је изазвао конфликте, те оптималан и адекватан начин и приступ решавању овог проблема, чије последице могу бити огромне када је реч о насилној интеракцији међу ученицима, која је, нажалост, постала врло фреквентна у данашњем школском систему и животу.
„Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика“ наслов је семинара који је у претходна два дана одржан у нашем Центру и чији садржаји у великој мери помажу руководиоцима одељења да развију своје компетенције за комуникацију и сарадњу.

Прочитајте целу вест

Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише - наш семинар широм Србије

По трећи пут ове 2013. године, 21.12 у сарадњи са БИГЗ-ом, реализован је наш семинар „Интерактивним методама кроз настaву која мотивише“. Семинар је реализован у ОШ “Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци. Полазници семинара бавили су се најосетљивијом темом у образовању - оцењивањем.
Основе науке о оцењивању, Блумову таксономију, њен значај и примену полазници су изучавали кроз интерактивне технике.
Након анализе неких од готових решења инструмената за континуирано праћења напредовања ученика , уследила је анализа радног дана тако што су излистане технике учења које су помогле полазницима да проуче ову озбиљну тематику, а које могу користити у свом даљем раду у учионици на садржајима различитих предмета.
 
Након Жагубице, у сарадњим са БИГЗ-ом, реализиван је семинар „Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише“, као наставак успешне сарадње. Први је реализован 14. децембра, 2013.године у ОШ “Дуде Јовић“. Дочекала нас је весела екипа од 30 наставника која се озбиљно бавила, увек, актуелном темом оцењивања. Кроз низ радионица, ауторке семинара Невена Перић и Соња Милетић су присутним колегама указале на кључна места у процесу оцењивања, како да кроз игру деци приближе градиво и тиме их мотивишу, што ће у крајњем збиру дати и много боље оцене, а што ће децу свакако још више мотивисати за даљи рад.
 
У сарадњи са Друштвом учитеља Ваљева 23. и 24. новембра реализован је семинар „Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише“ са две групе ваљевских учитеља. Динамично се радило на проучавању проблематике оцењивања. Увек актуелна тема, довољно осетљива да би смо се њоме редовно бавили, подстакла је и полазнике да се на креативан начин баве значајем континуираног праћења напредовања  ученика, као и значају таквог приступа оцењивању и свакодневној пракси.
Изванредно гостопримство, вредни учитељи спремни за учење иако је викенд, учинили су да нам Ваљево остане у најлепшем сећању.

Слике

Завршна свечаност пројекта "Вијугање" - ЕИДОС

Завршном свечаношћу и поделом диплома учесницима данас је и званично окончан пројекат "Вујугање". Са посебним задовољством истичемо да је и наш Центар добио захвалницу за успешну сарадњу и допринос реализацији пројекта. Иако је данашњим скупом заокружен један циклус, по речима тренера и организатора, због изванредне реакације учесника, ученика завршних разреда средњих школа и студената, планира се и наставак Пројекта у следећој години у другим градовима широм Србије.
Подсетимо, прojeкaт “Виjугaњe” спрoвoди Mрeжa крeaтивнe oмлaдинe – "Eидoс" у сaрaдњи сa Рeгиoнaлним цeнтрoм зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у oбрaзoвaњу Смедерево, кaнцeлaриjaмa зa млaдe Грaдa Смeдeрeвa и Oпштинe Плaндиштe, a уз финaнсиjску пoдршку Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa Рeпубликe Србиje.

Слике са данашње доделе диплома

Остали Регионални центри у Србији