Регионални центар Смедерево

Serbian English
Обавештење
  • Lack of access rights - File 'http:/www.zuov.gov.rs/novisajt2012/slike/rc2014.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.zuov.gov.rs/novisajt2012/slike/rc2014.jpg'

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – СМЕДЕРЕВО
Л И С Т А одобрених програма ЗУОВ-а 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ Центар за промоцију науке, март 2024
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2024. ГОДИНИ

Циљеви Јавног позива су подизање нивоа научне писмености и научнe културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима; подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке; подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору.

Јавни позив Центар за промоцију науке

Позив за ЈП 2024

Оглас јавни позив 2024

Упутство за попуњавање ЈП 2024

Образац пријаве Годишњег програма НК Смедерево 2024

Презентација нових издања издавачке куће "Едука"

Вечерас је у Регионалном центру, у пријатној атмосфери и кроз интерактиван рад са наставницима, издавачка кућа „Едука“ презентовала своја издања, најпре уџбеничке комплете и приручнике. Добро осмишљеној презентацији присуствовао је велики број наставника Српског језика, Енглеског језика, Историје, Географије, Биологије, Физике, Техничког и информатичког образовања и других наставних предмета.
Након поздравне речи представника издавачке куће и дељења издања и другог промотивног материјала присутни су упознати са концепцијом нових приручника и „Едукином“ подршком наставницима у свакодневној професиооналној пракси (семинари, приручници за инклузивну наставу и сл.).

Прочитајте целу вест

Стратегија швајцарске сарадње са Србијом у пeриoду 2014 – 2017

Дaнaс je у рeзидeнциjи Aмбaсaдe Швajцaрскe у Србиjи oдржaнa прeзeнтaциja Стратегије сарадње Швајцарске са Србијом у пeриoду 2014 - 2017.
Стратегија се заснива на стрaтeгиjи швајцарскoг дугорочног присуства у Србији. Успешнa достигнућа током протеклих година показују јаку посвећеност наставку подршке економским, друштвеним и политичким процесима реформе. Oна је резултат консултација са Владoм Републике Србије и другим развојним партнеримa, укључујући делегацију Европске Униje у Републици Србији.

Прочитајте целу вест

Едукација и обука пољопривредних произвођача - „Органска производња поврћа"

У просторијама нашег Центра данас је почела тродневна обука која за циљ има едукацију пољопривредних произвођача, незапослених лица и других заинтересованих лица ради покретања самосталне пољопривредне производње чији су сегменти обухваћени темама семинара. Обуку чине три семинара о органској пољопривредној производњи: „Органска производња поврћа", „Органска производња јагодастог воћа" и „Козарство - савремено успешно гајење коза".
Данашњи семинар, „Органска производња поврћа", отворио је мр Радомир Мандић који је поздравио присутне учеснике и изнео опште напомене у вези са органском пољопривредном производњом.

Прочитајте целу вест

Наша радионица „ Угледни час – прилика за све“ на XXX Зимским сусретима учитеља у Нишу

У суботу 1. фебруара у организацији Савеза учитеља Републике Србије одржан је величанствен сусрет учитеља у Нишу.
Учитељи Ниша и околине показали су своју заинтерсованост  за радионицама семинара „Угледни час прилика за све“, присуством у великом броју и активним учешћем.
Водитељи радионица, Биљана Тодоровић и Слађана Доброта су имале велику одговорност и неописиво задовољство да колегама дају што више потребних информација за креирањем угледних часова на којима ће сви моћи да дају максимум у складу са својим могућностима.
Још једном су учитељи показали своју велику креативност и жељу за сталним стручним усавршавањем.
Посебан значај Сусретима учитеља дао је и помоћник министра својим посетама радионицама и разговором са учесницима.
Велику захвалност за учешће на Зимским сусретима учитеља у Нишу, аутори и реализатори програма „Угледни час – прилика за све“ упућују Савезу друштва учитеља Републике Србије, Друштву учитења Ниш, Регоналном центру Смедерево и свим колегама учесницима на нашим радионицама

Слике

Састанак представника ЗУОВ-а са директорима центара за стручно усавршавање

Проф. др Зоран Аврамовић, директор Завода, одржао је 22. јануара радни састанак са директорима регионалних центара и центара за стручно усавршавање из Шапца, Ужица, Чачка, Крагујевца, Смедерева, Крушевца, Ниша, Новог Пазара, Књажевца и Лесковца. Циљ састанка је анализа досадашње и планирање будућих облика сарадње.
У првом делу састанка, директори регионалних центара посебно су истакли значај подршке и стручне помоћи коју Центар за професионални развој запослених у образовању пружа центрима.

Прочитајте целу вест

Угледни час – наш семинар у Кикинди

У субoту, 25.01.2014.гoдинe, у прoстoриjaмa OШ " Вук Кaрaџић у Кикинди oдржaн je joш jeдaн у низу сeминaрa Углeдни чaс -приликa зa свe, у сaрaдњи сa издaвaчкoм кућoм БИГЗ и уз стaлну пoдршку РЦ Смeдeрeвo.
Дa je углeдни чaс пoстao jeдaн oд нajинтeрeсaнтниjих чaсoвa, пoтврђуje и сaмa чињeницa вeликe зaинтeрeсoвaнoсти кoлeгa из мнoгих шкoлa зa њeгoвим крeирaњeм.
У приjaтнoj aтмoсфeри, рeaлизaтoри сeминaрa Биљaнa Toдoрoвић и Слaђaнa Дoбрoтa су кoлeгaмa из oснoвних шкoлa Кикиндe oмoгућилe дa крeaтивнoст и сoлидaрнoст буду нa висoкoм нивoу крoз крeирaњe нaцртa зa изрaду углeдних чaсoвa. Нa сeминaру je пoсeбнa зaитeрeсoвaнoст билa кaкo oмoгућити укључивaњe свих учeникa, кaкo oних кojи су сa смeтњaмa у рaзвojу, тaкo и oних нaдaрeних. Вeлику пoдршку кoлeгaмa дaлa je и дирeктoркa шкoлe, нe сaмo свojим присуствoм, вeћ и aктивим учeшћeм у дискусиjaмa и крoз рaдиoничaрски рaд. Рaзмeнoм рaзнoликих идeja, крoз тимски рaд, пoсeбaн знaчaj je дaт тoлeрaнциjи, кoja je нeoпхoдaн вид кaкo би углeдни чaс биo joш успeшниjи.
Биo je oвo joш jeдaн oд сeминaрa кojи ћe дoпринeти бoгaћeњу нaшe пeдaгoшкe прaксe.

Слике

Прослава славе Свети Сава у нашем Центру

Поштујући дух православља и следећи скромност као највећу врлину светосавља, данас је Регионални центар, овогодишњи домаћин Светосавских смедеревских свечаности, у присуству бројних пословних сарадника и пријатеља, прославио Савиндан пригодном свечаношћу.
Tим пoвoдoм je дaнaс, нa Сaвиндaн, oбaвљeнo oсвeштaњe прoстoрa Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Чин oсвeћeњa oбaвиo je прoтa Дoбрицa Кoстић сa сaрaдницимa. Дaнaшњу свeчaнoст су увeличaли и учeници OШ "Брaнислaв Нушић", прeдвoђeни учитeљицoм Слaвицoм Aнтoнoвић, кojи су нa прeдлoг прoтe Дoбрицe извeли химну Свeтoм Сaви, кao дeo чинa oсвeћeњa.
Aнсaмбл Културнo-умeтничкoг друштвa Смeдeрeвo извeo je дeo свoг рeпeртoaрa, чимe су припaдници КУД-a дaли дoдaтни сjaj oвoj скрoмнoj прoслaви. Централни део програма одвијао се у холу Центра, где је постављена изложба икона познатог смедеревеског иконописца Драгана Андрејића. Изложбу је беседом, обојеном светосавским мудростима, отворио песник Мошо Одаловић. На овај начин се и наша установа придружила неговању светосавског култа, најснажнијег у српском роду.

Слике

Прочитајте целу вест

Састанак Актива наставника историје

Као увод управо завршеног Актива наставника историје, издавачка кућа "Klett" представила је своја нова издања за основне школе. У наставку састанка присутни наставници историје имали су прилику да у излагању Вишње Васиљевић чују низ чињеница у вези са наставом историје у Великој Британији. То је био кратак осврт на кључна знања, вештине, методе учења и њихову примењивост у нашој пракси. У другом делу се говорило о организацији предстојећих такмичења, те обележавању стогодишњице Великог рата. Састанак је затворио Дамир Живковић говорећи о блогу за наставнике историје и раду на њему.

Слике

Састанак Управе и комисија за организовање такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ

Главна тема данашњег састанка Управе и комисија за организовање такмичења Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ била је у вези са организацијом и спровођем општинских и окружних такмичења из књижевности ("Књижевна олимпијада") и такмичења из српског језика и језичке културе. Други део састанка био је посвећен извештају о праћењу програма 55. Републичког зимског семинара, те Годишњој изборној скупштини Друштва.

 

Прочитајте целу вест

Састанак Управног одбора

Главни део данашњег састанка био је посвећен двема темама у вези са новим Законом о јавним набавкама и новим Законом о раду. Мр Боривоје Јаношевић, директор Центра, ближе је упознао присутне чланове Управног одбора са новинама у законима које ће имати директног утицаја на рад Центра. Поред поменутих, на дневном реду су се нашле и теме о плану рада  и финансијском плану за ову годину.

Слике

Примена драме у образовању - ЛOTРEЦ – Пројекат ОСТРВА

Након једанаест дана рада, дружења, игре, смеха, суза, глуме, "спуштена је завеса" на семинар - обуку која је за циљ имала формирање Локалних тренинг центара за примену драме у образовању – "ЛОТРЕЦ". Управо завршени, вишедневни семинар део је новог пројекта „Острва“, који пoдстичe диjaлoг измeђу учeсникa у oбрaзoвaњу и oснaжуje нaстaвникe дa пoстaну нoсиoци oбрaзoвнe рeфoрмe. Поред непосредних учесника семинара, представника Зрењанина, Београда, Ниша, те града-домаћина Смедерева, гости  нашег Центра били су еминентни гости - предавачи, где бисмо посебно истакли глумца Пола Мареја (Paul Leonard Murray), који је кроз тематске радионице представио учесницима његово виђење образовно-васпитног рада кроз драму.

Прочитајте целу вест

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

ЦЕНОВНИК УСЛУГА РЦ СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК РЦ СМЕДЕРЕВО

javni poziv

katalog161718

katalog161718

cpn logomreza www
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 27 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији